ΑΛΦΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Η ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΠΑΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ΄ ΚΙ ΑΥΤΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. Αριστοτέλης

Archive for Μαρτίου 2010

H σωστή απεικόνιση του μυστικού δείπνου!

Posted by alfeiospotamos στο 31/03/2010

Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η σωστή απεικόνιση του μυστικού δείπνου!Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Ιησούς και οι μαθητές του ξεκοκκάλισαν πρώτα τον αμνό του Ιουδαϊκού Πάσχα και μετά χρησιμοποίησε ο Ιησούς τον άζυμο άρτο και το κρασί για να ορίσει τη νέα μορφή του δικού του Πάσχα!

Ιδού οι αποδείξεις:

Ιωάννης 13.2-21


2 Και αφού έγεινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις την καρδίαν του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώση αυτόν,


4 εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ιμάτια αυτού, και λαβών προσόψιον διεζώσθη•

5 έπειτα βάλλει ύδωρ εις τον νιπτήρα, και ήρχισε να νίπτη τους πόδας των μαθητών…

12 Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτών…

21 Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εταράχθη την ψυχήν και εμαρτύρησε και είπεν• Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εις εξ υμών θέλει με παραδώσει.

Μάρκος 14:22

Και ενώ έτρωγον,
λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε• λάβετε, φάγετε• τούτο είναι το σώμα μου.

Λουκάς 22:7

Ήλθε δε ημέρα των αζύμων, καθ’ ην έπρεπε να θυσιάσωσι το πάσχα,

Μάρκος 14. 12-20

Και τη πρώτη ημέρα των αζύμων, ότε εθυσίαζον το πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού• Που θέλεις να υπάγωμεν και να ετοιμάσωμεν διά να φάγης το πάσχα;


13 Και αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς• Υπάγετε εις την πόλιν, και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων σταμνίον ύδατος• ακολουθήσατε αυτόν,

14 και όπου εισέλθη, είπατε προς τον οικοδεσπότην ότι ο Διδάσκαλος λέγει• Που είναι το κατάλυμα, όπου θέλω φάγει το πάσχα μετά των μαθητών μου;

15 Και αυτός θέλει σας δείξει ανώγεον μέγα εστρωμένον έτοιμον• εκεί ετοιμάσατε εις ημάς.

16 Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον εις την πόλιν, και εύρον καθώς είπε προς αυτούς, και ητοίμασαν το πάσχα.

17 Και ότε έγεινεν εσπέρα, έρχεται μετά των δώδεκα•

18 και ενώ εκάθηντο εις την τράπεζαν και έτρωγον, είπεν ο Ιησούς• Αληθώς σας λέγω ότι εις εξ υμών θέλει με παραδώσει, όστις τρώγει μετ’ εμού.

19 Οι δε ήρχισαν να λυπώνται και να λέγωσι προς αυτόν εις έκαστος• Μήπως εγώ; και άλλος• Μήπως εγώ;

20 Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς• Εις εκ των δώδεκα, ο εμβάπτων μετ’ εμού εις το πινάκιον την χείρα.

22 Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον ευλογήσας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε• λάβετε, φάγετε• τούτο είναι το σώμα μου.

Ματθαίος 26:26

Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε• Λάβετε, φάγετε• τούτο είναι το σώμα μου•

Τι ακριβώς γιόρταζαν το Πάσχα;‘Εξοδος 12:4-10

Την δεκάτην τούτου του μηνός ας λάβωσιν εις εαυτούς έκαστος εν αρνίον κατά τους οίκους των πατριών αυτών, εν αρνίον δι’ έκαστον οίκον.

4 Εάν όμως ήναι οι εν τω οίκω ολιγοστοί διά το αρνίον, αυτός και ο γείτων αυτού ο πλησιέστερος της οικίας αυτού ας λάβωσιν αυτό κατά τον αριθμόν των ψυχών• έκαστος θέλει συναριθμείσθαι διά το αρνίον αναλόγως με το αρκετόν εις αυτόν να φάγη.

5 Το δε αρνίον σας θέλει είσθαι τέλειον, αρσενικόν ενιαύσιον• εκ των προβάτων ή εκ των αιγών θέλετε λάβει αυτό.

6 Και θέλετε φυλάττει αυτό μέχρι της δεκάτης τετάρτης του αυτού μηνός• και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας.

7 Και θέλουσι λάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικιών, όπου θέλουσι φάγει αυτό.

8 Και θέλουσι φάγει το κρέας την νύκτα εκείνην, οπτόν εν πυρί• με άζυμα, και με χόρτα πικρά θέλουσι φάγει αυτό•

9 μη φάγητε απ’ αυτού ωμόν, μηδέ βραστόν εν ύδατι, αλλά οπτόν εν πυρί• την κεφαλήν αυτού μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοσθίων αυτού•

10 και μη αφήσητε υπόλοιπον απ’ αυτού έως το πρωΐ• ο, τι δε περισσεύση απ’ αυτού έως το πρωΐ, καύσατε εν πυρί.‘Εξοδος 12:17

Θέλετε φυλάξει λοιπόν την εορτήν των αζύμων• διότι την αυτήν ταύτην ημέραν θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας εκ της γης της Αιγύπτου• όθεν κατά νόμον παντοτεινόν θέλετε φυλάττει την ημέραν ταύτην εις τας γενεάς σας•

Ο Ιησούς λοιπόν σαν καλός Ιουδαίος, πριν να «σώσει» τον κόσμο, έφαγε πρώτα το αρνί του ιουδαϊκού Πάσχα, που υπενθύμιζε εορταστικά τον φρικτό θάνατο των Αιγυπτίων απ’ τα δηλητηριασμένα τρόφιμα του Μωυσή.Πηγή…


Posted in ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ | Leave a Comment »

Καλόπουλος κατά πυρολατρείας ("Αγιο Φως")

Posted by alfeiospotamos στο 31/03/2010

Τελικά, με τι κριτήρια προσλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι στο Alter; Σε άλλες χώρες της γης πρέπει να είναι αμερόληπτοι και όχι να κάνουν δηλώσεις πίστης….

Καημένη Ελλάς…και ΜΜΕ, τα οποία πληρώνει ο Ελληνας φορολογούμενος….

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ποιος Χριστός? Αυτός που τσακώνεται με τη Σαμαρείτιδα ,από ποιούς θα έρθει η σωτηρία του Ισραήλ;

Posted by alfeiospotamos στο 30/03/2010

1 Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης– Ιω 3:26
2 αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζεν, αλλ’ οι μαθηταί αυτού
3 αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαίαν.
4 Έπρεπε δε να περάση διά της Σαμαρείας.
5 Έρχεται λοιπόν εις πόλιν της Σαμαρείας λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον υιόν αυτού. Γεν 33:19, Γεν 48:22, Ιησ 24:32
6 Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κεκοπιακώς εκ της οδοιπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη.
7 Έρχεται γυνή τις εκ της Σαμαρείας, διά να αντλήση ύδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Δος μοι να πίω.
8 Διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλιν, διά να αγοράσωσι τροφάς.
9 Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρείτις· Πως συ, Ιουδαίος ων, ζητείς να πίης παρ’ εμού, ήτις είμαι γυνή Σαμαρείτις; Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτας. Λκ 9:52, Ιω 8:48
10 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ’ αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων.
11 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ είναι βαθύ· πόθεν λοιπόν έχεις το ύδωρ το ζων; Ιερ 2:13
12 μήπως συ είσαι μεγαλήτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όστις έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού και οι υιοί αυτού και τα θρέμματα αυτού;
13 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· Ιω 6:58
14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Ιω 3:16, Ιω 6:27, Ιω 6:35, Ιω 6:54, Ιω 7:38
15 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχωμαι εδώ να αντλώ.
16 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Ύπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ.
17 Απεκρίθη η γυνή και είπε· Δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα·
18 διότι πέντε άνδρας έλαβες, και εκείνος, τον οποίον έχεις τώρα, δεν είναι ανήρ σου
· τούτο αληθές είπας.
19 Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Λκ 7:16, Λκ 24:19, Ιω 6:14
20 Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Δτ 12:5, Δτ 12:11, Α’ Βασ 9:3, Β’ Χρ 7:12
21 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα.
22 Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων
. Β’ Βασ 17:29, Γεν 12:3, Γεν 18:18, Γεν 22:18, Γεν 26:4, Εβρ 7:14

ΙΩΑΝΝΗΣ,κεφ.4.
—-
1.-Γιατί κρύβεται από τους Φαρισαίους;Επειδή,λέει,κάνει περισσότερες…βαπτίσεις από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή!!!!

2.-Τι φοβήθηκε και την κοπανάει από την Ιουδαία και πάει στη Σαμάρεια;;;

3.-Καλά,ένας Υιός Θεού,είναι δυνατόν να…κουράζεται;;;;

4.-Διψάει ο Υιός του Θεού;;;

5.-Τι μας λέει εδώ ο Ιωάννης;Ότι η Σαμαρείτιδα τον ρωτάει λέγοντάς του,πως ένας Ιουδαίος ζητά νερό από μια Σαμαρείτιδα;Και δίνει αμέσως την εξήγηση της άρνησής της,ότι δηλαδή οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρείτες βρίσκονται σε διχόνοια!!!!!!!!!

6.-Και την αρχίζει στο ψηστήρι παρακαλώντας την δεύτερη φορά να του δώσει να πιεί(είχε κορακιάσει από τη δίψα ο…Υιός Θεού),λέγοντάς της,άμα μου δώσεις να πιώ,εγώ θα σου δώσω ζωντανό νερό

7.-Φέρτα από δω,φέρτα από κει,νερό δεν ήπιε!!!!Και του ρίχνει την ατάκα η Σαμαρείτις:
Λέγει προς αυτόν η γυνή· Κύριε, δος μοι τούτο το ύδωρ, διά να μη διψώ μηδέ να έρχομαι εδώ να αντλώ.

8.-Κόκκαλο ο…Υιός,αλλάζει κουβέντα και της ρίχνει τη σπόντα,:έλα με τον κηδεμόνα σου..ε,συγγνώμη,ήθελα να γράψω,με τον άντρα σου….Όχι,πέστε μου,σε μια περιοχή το πολύ 40 χιλιόμετρα ακτίνα,μια γυναίκα που έχει αλλάξει ΠΕΝΤΕ άνδρες και συζεί με έναν ΕΚΤΟ,είναι ή δεν ένα σπάνιο φαινόμενο,ειδικά για εκείνη την εποχή;;;;
Και είναι δυνατόν,να μην το είχαν γράψει οι…εφημερίδες(οι κουτσομπόλες) της εποχής;;;
Τώρα μένει κάγκελο η Σαμαρείτις,ένα-ένα το σκορ στις ατάκες,στις μπηχτές και στις σπόντες,αλλά ως παμπόνηρη γυνή,λέει μέσα της,δε θα μου βγεις εσύ από πάνω και του τη ρίχνει:Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης.Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν

9.-Και εκείνη την ώρα,τα παίρνει ο…Υιός και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο!!!
Άκου,γυναίκα,να τόχεις υπόψιν σου,ότι ούτε στο όρος τούτο ούτε και στα Ιεροσόλυμα θα μπορέσετε να προσκυνήσετε τον Πατέρα,γιατί εσείς ΔΕΝ ξέρετε τι προσκυνήτε,ενώ ΕΜΕΙΣ το ξέρουμε εκείνο που προσκυνούμε και ξέρουμε ότι η σωτηρία θα έρθει από τους Ιουδαίους!!!ΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΣ…ΥΙΕ;;;ΟΧΙ…ΕΣΥ;;;;Και τι ήταν αυτό που ΕΣΕΙΣ ξέρατε,ενώ οι Σαμαρείτες το αγνοούσαν;;;
Εν τω μεταξύ νερό δεν είχε πιεί ακόμα!!!!!!!

Πηγή…

Μπορείτε αν θέλετε να διαβάσετε πολλά…χριστιανικά παραμυθάκια περί της Σαμαρείτιδος στο διαδίκτυο… 

Posted in ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ | Leave a Comment »

ΑΒΑΤΟ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!!! – Τρομοκρατία στην Ελλάδα.

Posted by alfeiospotamos στο 30/03/2010

.fullpost{display:inline;} Αυτές οι εικόνες που βλέπετε στο βίντεο είναι μόνο η αρχή. Οι καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες της πολυπολιτισμικότητας έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές απο τους κατοίκους της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ανθρωποι που μέχρι χθές το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε ήταν να περνάνε καλά και να βλέπουν όλες τις ηλίθιες σειρές στα μεγάλα καναλια της TV ξεκίνησαν να αντιδρούν στην εγκληματικότητα και την τρομοκρατία της πολυφυλετικής κοινωνίας.
Βέβαια το σχέδιο αντικατάστασης και αφανισμού των Ελλήνων έχει προβλέψει και για την περίπτωση που θα ξεσηκωθούν οι Ελληνες.

Στην Ελλάδα το 95% των λαθρομεταναστών ανήκουν σε εθνη τα οποία είναι τα πλέον αιμοσταγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ή άγρια και απάνθρωπη εγκληματικότητα που επιδεικνύουν οι λαθρομετανάστες εναντίον των Ελλήνων να τρομάζει την πλειοψηφία.

 

Πηγή…

Πριν είκοσι χρόνια η προδοτική κυβέρνηση Δρακουμέλ(Μητσοτάκη),με υπουργό τον Σαμαρά,άνοιξε τα σύνορα…Από τότε όλες οι επόμενες προδοτικές κυβερνήσεις έκαναν τα πάντα ώστε να φτάσει στη σημερινή κατάσταση η χώρα…Βέβαια,την απόλυτη ευθύνη την έχουν οι Έλληνες ψηφοφόροι-πολίτες…Μετά από πολύ λίγα χρόνια,δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα ένας…Έλληνας στην Αθήνα…Μη νομίζουν τα «καγιενάκια» ότι θα γλυτώσουν…Γιατί η πυρκαγιά κατακαίει και τα…»χλωρά» μαζί με τα…»ξερά»…Αυτές οι εικόνες που είδατε,θυμίζουν…Κάϊρο…Μομπάσα…Νέο Δελχί…Καμπούλ…Καράτσι…Τίρανα…Τσάϊνα τάουν…Χάρλεμ…και άλλες…πολιτισμένες πόλεις,μα…Αθήνα δεν θυμίζουν με τίποτα… 

Posted in ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ | Leave a Comment »

"Η Σημαία κατ’αρχάς είναι ένα πανί με χρώμα,το οποίο καλώς ή κακώς έχουμε προσκυνήσει τόσα χρόνια…"!!!!Τάδε έφη "ελληνίς"(Αλβανίς) μαθήτρια…

Posted by alfeiospotamos στο 29/03/2010

Aποκωδικοποιώντας την πραγματική εικόνα του θέματος από τον γνωστό προπαγανδιστικό τρόπο που το παρουσιάζουν τα ΜΜΕ. Σας παρουσιάζουμε το παρακάτω βίντεο…
Είναι γεγονός ότι στα περισσότερα σχολεία του κέντρου της Αθήνας το 40% των μαθητών αποτελείται απο παιδιά μεταναστών, τα οποία σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο θα αποκτήσουν σύντομα την Ελληνική ιθαγένεια…. Επειδή η νεολαία αποτελεί το μέλλον και τη φυσική συνέχεια κάθε πολιτισμού.
Πόσο «έτοιμα» είναι αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;;; Πώς πραγματικά βλέπουν την ιστορία , την κουλτούρα και τις παραδόσεις μας ;;; Μήπως απλά… συμβιβάζονται – προς το παρόν – με την Ελληνική κουλτούρα , μη έχοντας άλλη επιλογή λόγο ηλικίας αλλά… μεγαλώνοντας, θα ήθελαν να την αλλάξουν για πάντα;
Μας έκανε πραγματικά εντύπωση ακούγοντας τη νεαρή Αλβανίδα μαθήτρια (εν δυνάμει Ελληνίδα, που θα δείτε στο βίντεο) να λέει πως η Ελληνική σημαία είναι απλά ένα πανί με χρώμα , που εξ αιτίας του έχει σκοτωθεί πολύ κόσμος, ενώ μιλά για τις παρελάσεις κάνοντας λόγω για κατάλοιπα της χούντας (!) Δεδομένου ότι η νεαρή Αλβανίδα μαθήτρια δεν είναι καν σε θέση να γνωρίζει για την εποχή της χούντας στην Ελλάδα, πόσο μάλλον για το εάν οι παρελάσεις είναι κατάλοιπα της , αφού την εποχή εκείνη , η νεαρή μαθήτρια δεν είχε καν γεννηθεί!
Η συνολική στάση της προβληματίζει, όχι τόσο για τις περίεργες για την ηλικία της θέσεις της, αλλά γιατί πραγματικά αποκαλύπτει από πόσο μικρή ηλικία φροντίζουν ορισμένοι να «ποτίσουν» τα παιδιά ανθελληνικό φαρμάκι. Προετοιμάζοντάς τα – από πιτσιρίκια – αντί να προσαρμόζονται στο κοινωνικό σύνολο και να σεβαστούν την κουλτούρα και τις παραδόσεις της χώρας που τους φιλοξενεί, να έχουν «εμποτιστεί» με τέτοιες ιδέες, που να νιώθουν καταπιεσμένα από παιδιά , δημιουργώντας τους έτσι την ανάγκη στην πρώτη ευκαιρία να κάνουν την δική τους επανάσταση .
Πηγή http://tiresias-press.blogspot.com

Posted in ΕΧΘΡΟΙ, ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ | Leave a Comment »

Το βίντεο…

Posted by alfeiospotamos στο 29/03/2010

e-mail απόelas

Στο παρελθόν οι «μυστικές υπηρεσίες» ΚΥΠ και λοιπές «εθνικές και δημοκρατικές δυνάμεις» έβαζαν βόμβες στην Ελλάδα και δημιουργούσαν τρομοκρατία στο εσωτερικό της χώρας. Στό υπηρετικό τους προσωπικό ανήκε και ο πολύς Ντάνος Κρυστάλης με τις ορφανές βόμβες. Οι Κυπατζίδες δεν δημιούργησαν την υπόθεση Ριανκούρ και έφαγαν τα λεφτά των επικηρύξεων χωρίς να λογοδοτήσει κανείς; Τι είναι για την Εβραιοκρατούμενη ΕΥΠ ένα συρραμμένο βίντεο με στόχο τις δυνάμεις που το παρακράτος τρέμει μήπως ενεργοποιηθούν και το σύρουν αλυσοδεμένο στην αγχόνη; Το βίντεο αυτό είναι οπωσδήποτε απόρροια νοσηρού σχεδιασμού αφού κατά την παρατήρηση του αγαπητού Νίκου Δούκα: «Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος που το παρατηρεί, αλλά κάτι περίεργο υπάρχει σε αυτό το βίντεο. Προσέξτε τα δέκα δευτερόλεπτα μετά το σημείο 0:45. Το παράγγελμα λέει «αριστερό» και οι βατραχάνθρωποι πάνε με το δεξιό. Ερασιτεχνικό μοντάζ;
Να προσθέσω ότι ήμουν παρών στην παρέλαση και δεν άκουσα κανένα υβριστικό σύνθημα από όσα αγήματα πέρασαν μπροστά μου.»
Και η συνέχεια υπήρξε καταλυτική. Λοιδορούνται οι ΟΥΚ, ετέθη σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής των και διενεργείται ΕΔΕ [ένορκος διοικητική εξέταση].
Αμέσως μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου του 2009 ο κος
Jeffrey Mineiko-Παπανδρέου, που παριστάνει τον πρωθυπουργό της χώρας,  την 13η Οκτωβρίου 2009  με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 215Α΄) που κυρώθηκε αναδρομικά  με νόμο την 3η  Φεβρουαρίου 2010 πάσαρε σούπιτη την ΕΥΠ στο κύριο Χρυσοχοϊδη. Θα έμαθε οπωσδήποτε περί αυτών και ο αποφυγών την στράτευση βο[υ]λευτής του Κρατζαφερέϊκου μαντριού κος Ιωάννης Κοραντής ως πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Ας ερωτηθεί από κάποιον «οπαδό» μήπως και ανοίξει το μαύρο βαλιτσάκι και, ως Γιούρι Γκέλερ, βγάλει κανέναν «λαγό».     
Αγαπητοί, «Ο εχθρός τώρα είναι εντός των τειχών» και ο εχθρός δεν θα μπορούσε να επιτύχει χωρίς την βοήθεια των εσωτερικών πρακτόρων του, των άλλοτε Νενέκων. Ζούμε πλέον την περίοδο της μεγάλης ανατροπής.  Η  Ελληνική Δημοκρατία, μέχρι σήμερα, μας σερβίρισε πολλούς αυτόκλητους σωτήρες οι οποίοι απεδείχθησαν συνάμα ανίκανοι, φαύλοι και χαζοχαρούμενοι, δήθεν σοφοί αλλά οπωσδήποτε απατεώνες, καπηλευτές ιερών ιδανικών και δεδηλωμένοι ανθέλληνες που δεν έκρυβαν την αμερικανολαγνία, την εβραιολαγνία και την τουρκολαγνία τους!!! Όπως ακριβώς σήμερα.
Σήμερα ζούμε σε  ιδανικές  συνθήκες οι οποίες  εκφράζουν απόλυτα τον εθνικό μας ποιητή, Κωστή Παλαμά, του οποίου οι, πριν 70 χρόνια, στίχοι του είναι σημερινοί:
«Βοσκοί, στη μάντρα της Πολιτείας οι λύκοι! Οι λύκοι!
Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι φαύλοι και οι περιττοί,
καλαμαράδες και δημοκόποι και μπολσεβίκοι,
για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτοί.»
Απαιτείται λοιπόν αμέσως δράση.  Τώρα,  όχι αύριο.  Αυτοστρατολόγησή μας εδώ και τώρα απευθύνοντας σάλπισμα συστραφείσης προς τους «Όσους Ζωντανούς» όπως το διεκήρυξε και άλλοτε, σε άλλες δύσκολες ημέρες του Έθνους, ο μέγας Ίων Δραγούμης. 
Φιλικά
Οδυσσέας Τηλιγάδας

Posted in ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ | Leave a Comment »

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη(ΑΟΖ).Όλοι οι πολιτικοί(βουλευτές-υπουργοί) των τελευταίων ετών πρέπει να δικασθούν για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

Posted by alfeiospotamos στο 29/03/2010

.fullpost{display:inline;}

  Η δήθεν αμέλεια,η δήθεν αγνωσία,η δήθεν ανικανότητα,η δήθεν αβλεψία,η δήθεν ανοργανωσιά,η δήθεν απερισκεψία,η δήθεν ανυπαρξία χρόνου και η γενική δήθεν ανυπαρξία,ειδικά σε αυτό το θέμα που είναι το Α και το Ω της τελευταίας ευκαιρίας πραγματικής επίλυσης όλων των «προβλημάτων» με την Τουρκία,άπτεται του κακουργήματος της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ,όλων των πολιτικών της Ελλάδας.Όλων όσων βρίσκονται εν ζωή από την εποχή που συμφωνήθηκε και υπογράφτηκε αυτή η συμφωνία,για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των Κρατών που εφάπτονται με θάλασσα.Διότι δεν είναι δυνατόν να είναι ΟΛΟΙ τόσο «έξυπνοι»(πονηροί),στις δικές τους ιδιωτικές υποθέσεις και στην υπεράσπιση των ατομικών-οικογενειακών τους υποθέσεων και να εμφανίζονται,δηλώνοντάς το μάλιστα, ότι είναι…πανηλίθιοι στην υπεράσπιση των ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ!

Δεν μπορεί να είναι τόσο σαίνια στην υφαρπαγή των ψήφων,στην απάτη και στην ιδιωτική τους ευμάρεια,ενώ παρουσιάζονται ως ΔΗΘΕΝ ΜΑΛΑΚΕΣ στο ποιό είναι το συμφέρον της ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΕΣ!ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΣΦΟΓΓΟΚΩΛΛΑΡΙΟΙ!ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!

ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ,ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ…ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ!!! 

Νέα τετελεσμένα προσπαθεί να δημιουργήσει η Άγκυρα στο ζήτημα της ΑΟΖ

.fullpost{display:inline;}

  • Η Αθήνα συνεχίζει να «αδρανεί» στην οριοθέτηση της ΑΟΖ σε συνεργασία με την Κύπρο, ενώ η Τουρκία μέσα στην «αναμπουμπούλα» προσπαθεί να «κλείσει» συμφωνία θαλασσίων συνόρων με την Αίγυπτο!!!

Ανθος Λυκαύγης*
Την ίδια ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε δίνη καταλυτικών περισπασμών για τα οικονομικά της, διακυβεύονται άλλα και ζωτικά της εθνικά συμφέροντα. Που, εάν δεν κατοχυρωθούν, θα τεθούν υπό αίρεση και τελικά υπό αναίρεση. Με συνέπειες έως και ολέθριες, αφού μπορεί να καταλήξουν σε ακρωτηριασμό φυσικών γεωπολιτικών της δικαιωμάτων.

συνέχεια…

Στον σάλο λοιπόν των εξελίξεων -στις οποίες προεξάρχουν ευκρινείς οι κίνδυνοι ακόμη
και χρεοκοπίας- απαρατήρητες περνούν εν πολλοίς οι έωλες τουρκικές ενέργειες, σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) στις νοτιοανατολικές θαλάσσιες περιοχές πέραν των μικρασιατικών παραλίων, οι οποίες εφάπτονται των ελληνικών. Ενέργειες οι οποίες ουσιαστικά θέτουν υπό αμφισβήτηση τα ελληνικά συμφέροντα σε όλη τη ζώνη επέκεινα του Καστελόριζου! Ανατολικά προς την Κύπρο. Νοτιοανατολικά προς την Αίγυπτο. Και νοτιοδυτικά προς τη Λιβύη. Με αποτέλεσμα να τίθενται σε όμοιο κίνδυνο και περιοχές του Κρητικού Πελάγους.
Εφαρμόζοντας σιωπηρά νέα τακτική τετελεσμένων, η Αγκυρα ήδη αποπειράται να παρεμβληθεί και να διασπάσει την ενότητα του θαλάσσιου χώρου μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου, διεκδικώντας ευρύτατη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και καλώντας ήδη το Κάιρο σε συνομιλίες για την οριοθέτηση των «αμοιβαίων θαλασσίων συμφερόντων τους» στην περιοχή! Κι ενώ η Αίγυπτος είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Λευκωσία για την ΑΟΖ μεταξύ αυτής και της Κυπριακής Δημοκρατίας (και που αφορούσε τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της μεγαλονήσου), τώρα φαίνεται να συναινεί στην τουρκική πρόσκληση. Και ήδη ανταποκρίνεται στην πρόταση της Αγκυρας για διμερείς συνεννοήσεις, με στόχο την κατάληξη σε ουσιαστική συμφωνία. Η οποία και θ’ αφορά τον θεσμικό προσδιορισμό των ζωνών εκμεταλλεύσεως του υποθαλασσίου πλούτου εκεί και όπου αυτός επισημαίνεται. Αυτό φυσικά, εάν τελικά συμβεί, θα δημιουργήσει νέα γεωπολιτικά δεδομένα, που δεν θα είναι καθόλου αναιρετέα. Και που θα οδηγήσουν σε ακόμη ευρύτερες περιπλοκές, οι οποίες θ’ άπτονται ζητημάτων εθνικής κυριαρχίας για την Ελλάδα.
Δικαιώματα της οποίας θα έχουν εκ των πραγμάτων τεθεί ευθέως υπό αίρεση. Γιατί μια τελικά τέτοια τουρκο-αιγυπτιακή συμφωνία θ’ αφορά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελόριζου και ανατολικά της Κρήτης. Από την οποία -με όρους στρατηγικής- θα έχει αποκοπεί ουσιαστικά η Ελλάδα. Σε πρώτη φάση σ’ επίπεδο ΑΟΖ. Και σ’ επέκταση σε ό,τι αφορά ευρύτερα και αυτονόητα εθνικά της συμφέροντα. Κι αυτό βεβαίως, πέραν των ενθαρρυντικών ενδείξεων που υπάρχουν, για επισήμανση μεγάλων κοιτασμάτων με υδρογονάνθρακες.
Υπάρχουν εν προκειμένω επιβεβαιωμένα στοιχεία -ως αποτέλεσμα σεισμογραφικών ερευνών που έγιναν για λογαριασμό της Κύπρου- σύμφωνα με τα οποία: Στις δυτικές ακτές της (εκείνες της Πάφου) μέχρι και τις παρυφές του Καστελόριζου, υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Εξορύξιμου και άρα εκμεταλλεύσιμου. Κάτι που οι Αιγύπτιοι γνωρίζουν επίσης, αφού έχουν ανταλλάξει πληροφορίες με τη Λευκωσία πριν συνομολογήσουν συναφείς συμφωνίες. Κι ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι: Από πλευράς Ελλάδος δεν έχουν προωθηθεί συνεννοήσεις με τη Λευκωσία για συνομολόγηση σχετικών συμφωνιών οριοθετήσεως αυτών των ΑΟΖ. Αλλά ούτε και με την Αίγυπτο. Κάτι που πράττει ακριβώς η Αγκυρα, προκαταλαμβάνοντας τα πράγματα. Ισως η Αθήνα να θεωρεί ότι τέτοιες κινήσεις της θα προκαλέσουν αντιδράσεις στην Αγκυρα, οπόταν και θ’ αναπαραχθούν εντάσεις σε όλο το μέτωπο των ελληνο-τουρκικών προβλημάτων. Ισως. Αλλ’ αυτό τελικά θα εξαργυρωθεί με οδυνηρότερο κόστος και με τη μορφή τετελεσμένων, που θα είναι, αν όχι αδύνατον, τουλάχιστον δύσκολο ν’ ανατραπούν.
* Πρώην σύμβουλος της πρεσβείας της Κύπρου
Πηγή

Σχετικό θέμα: ΑΟΖ.Θα την είχαμε τελειώσει την Τουρκία…ΑΝ είχαμε ηγέτες!

Posted in ΑΟΖ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ | Leave a Comment »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ KARATZAFERI

Posted by alfeiospotamos στο 29/03/2010

Ρόδος 28 Μαρτίου 2010

Επειδή «είναι εθνικό ότι είναι αληθινό»

απευθύνω προς τον αρχηγό του ΛΑΟΣ κύριο KaraTzaferi αυτήν την επιστολή.

(Ελπίζω ο κύριος KaraTzaferi να το έπιασε το υπονοούμενο)

Κύριε KaraTzaferi

Θα πρέπει να επιτρέψετε και στους σημερινούς αλβανούς να ζουν στην χώρα μας όπως είχε επιτραπεί και στους δικούς σας προγόνους, έτσι ώστε οι απόγονοι τους, όπως έγινε και με σας τον ίδιο κύριε KaraTzaferi, να είναι περήφανοι που έγιναν έλληνες.

Είναι ανιστόρητα άδικοι όσοι βρίζουν τους αλβανούς. Ποτέ στην ιστορία μας δεν ήρθαμε σε εθνική σύγκρουση με αυτόν τον λαό*, που άλλωστε είναι στενά συγγενής μας.

Θα πρέπει να υπενθυμίσω στον «υπερεθνικιστή» κύριο KaraTzaferi ότι είναι βαριά αδικία την ημέρα της επετείου να υβρίζονται αυτοί που συνέβαλαν αποφασιστικά στην επανάσταση του 21. Γιατί η Επανάσταση αυτή έγινε απο έλληνες και αλβανούς πολεμιστές και χρηματοδοτήθηκε απο έλληνες εμπόρους. Και είναι πραγματικά προσβλητικό το να βρίζει κανείς τους αλβανούς αντί να τους καλεί να συμμετέχουν στην επέτειο της εθνεγερσίας, όπως την φαντάστηκε και την διακήρυξε ο Ρήγας, όταν μάλιστα η τιμητική Προεδρική Φρουρά της Ελλάδος φορεί την αλβανική λαϊκή ενδυμασία **.

Γιάννης Αλεξάκης

(Εκηβόλος)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

* Αποτελεί, και στατιστικά επιβεβαιωμένη, αλήθεια ότι στην Αλβανία υπάρχει, και εξάγεται απο εκεί, μεγάλη εγκληματικότητα. Αυτό όμως οφείλεται στις δεδομένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής και οπωσδήποτε με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποτελεί αφορμή «εθνικού μίσους» και συλλογικής καταδίκης των αλβανών σαν έθνος. Να ψάξετε να βρείτε αλλού, εκεί απο όπου ξεκινούν πραγματικά, οι προσβολές κατά της πολιτισμικής ταυτότητας του Ελληνισμού.

** Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ

Κατά τον Β. Μπίρη, (1960), «Οι Αρβανίτες», σελίδα 228: «Τον Οκτώβριο του 1828, ο παιδαγωγός στο Μόναχον Ντεζαρντέν, στον οποίον είχε εμπιστευθεί ο Καποδίστριας την ανατροφήν ορφανών της Επαναστάσεως, θέλοντας να τα ντύσει με ομοιόμορφην ελληνική στολή, έγραψε για το ζήτημα αυτό στον κυβερνήτη, προτείνοντας ως υπόδειγμα ελληνικής φορεσιάς την σουλιώτικη. Ο Καποδίστριας συμφώνησε απόλυτα σ’ αυτό, και από τότε καθιερώθη η φορεσιά των Σουλιωτών ως εθνικό ντύσιμο. (Βλέπε Γενική Εφημερίς της Ελλάδος 1828, σελίδα 370)».

Κατά τον Γιώργο Νεκρατζά: «Η Εθνολογική Συγγένεια των Σημερινών Ελλήνων, Βουλγάρων και Τούρκων», Τόμος 1ος , Ήπειρος – Νότια Ελλάδα, σελίδα 34: «Η φουστανέλα καθιερώθηκε το 1828 από τον Καποδίστρια σαν ελληνική εθνική φορεσιά ενώ από λαογραφική άποψη δεν πρόκειται παρά για αλβανικό λαϊκό ένδυμα».

Είναι βέβαιο ότι η φουστανέλα δεν αποτελούσε λαϊκό ένδυμα αποκλειστικά των ελλήνων, αλλά την φορούσαν και άλλοι βαλκάνιοι. Επίσης δεν αποτελούσε κατά κανένα τρόπο πολεμική ενδυμασία, αλλά καθημερινό ένδυμα, που το φορούσαν και κατά τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις του κατακτητή. Αυτά χωρίς να αποδέχομαι το σύνολο των απόψεων του κ. Νεκρατζά.

Τίθεται το ερώτημα αν τα αγήματα της Τιμητικής Φρουράς του επισήμου Ελληνικού Κράτους δεν θα έπρεπε να φέρουν την στολή και την εξάρτηση των αρχαίων οπλιτών και ιππέων (Λακεδαιμονίων, Αθηναίων, Θηβαίων, Μακεδόνων, κλπ).

Δυστυχώς οι αρχαίες πολεμικές στολές έχουν εξευτελιστεί και αυτές με τις γελοίες γιορτές της «πολεμικής αρετής των ελλήνων» που κατά τόσο άθλιο τρόπο σκηνοθετήθηκαν από τους χουντικούς, τους συνδαιτυμόνες δηλαδή και ομοϊδεάτες του κυρίου KaraTzaferi.

Posted in 1821, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ | Leave a Comment »

Παρθενοσύλληψη ή πορνεία; Ένας άλυτος θεολογικός γρίφος στα ευαγγέλια!

Posted by alfeiospotamos στο 28/03/2010

Με την σύλληψη (εγκυμοσύνη) της Μαρίας, η κατάσταση πρέπει να έγινε εξαιρετικά περίπλοκη. Η Μαρία δεν ήταν ακόμα παντρεμένη, και για όλους εξακολουθούσε να είναι… μιά ανύπαντρη έγκυος παρθένα! Η εγκυμοσύνη όμως αργά ή γρήγορα θα γινόταν αντιληπτή, και η μικρούλα έγκυος Μαρία, έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, να λιθοβοληθεί πάραυτα!

Σεβόμενος τους νόμους του Μωυσή, ο ίδιος ο Ιωσήφ, θα έπρεπε να την παραδώσει στην κρίση των ιερέων. Κάθε παραβίαση αυτού του νόμου απ’ τον Ιωσήφ, τον καθιστούσε συνένοχο! Όμως η μικρή Μαρία, θα έπρεπε, ή να απαλλαγεί απ’ την κατηγορία της πορνείας, ή να τιμωρηθεί, άλλη διέξοδος δεν υπήρχε.

Το πρόβλημα ήταν περίπλοκο και το δίλλημα εντελώς αδιέξοδο, και θα δούμε γιατί οι «θεόπνευστοι» ευαγγελιστές, δεν το άγγιξαν καθόλου!

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία από την πηγή…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ Ο.Υ.Κ. ΚΑΙ ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ.

Posted by alfeiospotamos στο 28/03/2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ Ο.Υ.Κ. ΚΑΙ ΛΟΚΑΤΖΗΔΕΣ

 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:
Γ) ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990, ΗΤΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΠΕΝ – ΣΑΛΟΜ Η’ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ – ΖΑΝΑ – ΜΠΕΝΑΚΗ – ΧΩΡΕΜΗ Η’ ΜΠΕΝ ΧΙΡΑΜ, ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ», ΗΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ «ΗΠΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ», Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ, ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΥΦΑΛΟΚΡΙΠΗΔΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΛΠ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΤΡΟΠΟΥΣ:
 *************************************
10) ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «DER SPIEGEL» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ «UCC» ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΤΟΥ «ΝΑΤΟ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΕΧΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΕΙ ΤΟ «UCC» ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ, ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ «GPS», ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ, ΜΕ ΟΛΜΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΠΟΛΥΒΟΛΑ ΚΛΠ. ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.
ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ, ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ Α’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ. ****************************************************

Αντίβαρο – Το άρθρο του Ντερ Σπίγκελ για τα Αλβανικά σχέδια

(Μετάφραση από το Γερμανικό περιοδικό SPIEGEL, Χρήστος Φασούλας, Γερμανία) Αποκλειστικά το άρθρο του SPIEGEL για την εξέγερση Αλβανών στην Ελλάδα

ΚΑΙ ΑΥΤΟ:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ….Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ: Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ…

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ–Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ.

Πηγή…

Σχετικά θέματα:

Προωθήστε το παντού! Σε όλες της πρεσβείες και σε όλες της κυβερνήσεις του κόσμου και ξευτιλίστε τους!!! Προωθείστε το κυρίως στην Ρωσία

Και άλλο βίντεο από την παρέλαση με ΟΥΚ να φωνάζουν “ξενοφοβικά” συνθήματα.


[…Ιδανικός σύμμαχος των Ελληνικών δυνάμεων γίνεται ο καιρός αφού μπουρίνια κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του Περσικού στόλου, με τον Ευβοέα Σκυλλία να αποδεικνύεται ηρωική φυσιογνωμία καθώς εκπαιδευμένος στην τεχνική των καταδύσεων έκοβε τις άγκυρες από πολλά περσικά πλοία τα οποία συντρίβονταν στα απόκρυμνα βράχια του Πηλίου…]

Ο πρώτος «βατραχάνθρωπος»(Ο.Υ.Κ.ας) ήταν Έλληνας!

Posted in ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΝΕΑ ΤΑΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ | Leave a Comment »